ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 มิ.ย. 64 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564  ในวันที่  28  มิถุนายน  2564
ชุดพละ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
14 มิ.ย. 64 ถึง 15 มิ.ย. 64 ปฏิทินการมารับเอกสาร การเรียนการสอนทางไกล On-Hand
ประกาศ เรื่อง กำหนดมารับเอกสาร ใบงาน แบบฝึก เพื่อนำไปทำที่บ้าน สำหรับเลขที่คู่ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ส่วนเลขที่คี่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ( ให้ผู้ปกครองรอรับนักเรียนกลับด้วยครับ ) และนำเอกสารมาส่งสำหรับเลขที่คู่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ส่วนเลขที่คี่วันที่ 22 มิถุนายน 2564  โดยยักเรียนแต่งชุดสุภาพ...รายละเอียดตามตาราง JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
แต่งชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
04 มิ.ย. 64 ถึง 04 พ.ค. 64 การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต แจ้งการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
อาคารเอนกประสงค์/ชุดสภาพ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
28 พ.ค. 64 เลื่อนการมอบตัว นักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ประกาศ  เลื่อนการมอบตัว นักเรียนชั้น ป.1  และ ม.1  ปีการศึกษา 2564  เดิมกำหนดมอบตัววันที่  3  พฤษภาคม  2564  เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่  28  พฤษภาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
10 พ.ค. 64 ถึง 12 พ.ค. 64 จัดทำแผนปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564  ระหว่างวันที่  10 - 12  พฤษภาคม  2564  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเนินนิมิต
ห้องประชุม / แต่งกายสุภาพ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2564
ห้องสำนักงาน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
16 เม.ย. 64 ถึง 20 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2564
ห้องสำนักงาน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
09 เม.ย. 64 ประชุมผู้ปกครอง และแจ้งผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ในวันศุกร์  ที่  9  เมษายน  2564  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน  และรับทราบผลการสอบของนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2563  พร้อมทั้งแจ้งการเปิดเรียนและปิดเรียน Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
อาคารเนอกประสงค์ แต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
08 เม.ย. 64 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.ประจำปีการศึกษา  2563
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
31 มี.ค. 64 กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเนินนิมิต
ชุดเครื่องแบบลูกเสือ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
30 มี.ค. 64 กิจกรรมลูกเสือสำรอง และสามัญ
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเนินนิมิต
ขุดลูกเสือ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
23 มี.ค. 64 ถึง 25 มี.ค. 64 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / ปลายปีการศึกษา 2563
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / ปลายปีการศึกษา  2563
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
20 มี.ค. 64 ถึง 24 มี.ค. 64 รับสมัครนักเรียนอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนอนุบาล 2  ปีการศึกษา  2563
ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านเนินนิมิต
12 มี.ค. 64 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ในวันศุกร์ที่  12  มีนาคม  2564  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 - มัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  100  คน  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
26 ก.พ. 64 หยุดเรียนวันมาฆบูชา
หยุดเรียนวันมาฆบูชา
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
26 ก.พ. 64
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา  ในวันศุกร์  ที่  26  กุมภาพันธ์  2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ วัดใหม่ทุ่งคา  ตำบลกำแพงเพชร  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  
เสื้อสีขาว กางเกงฟอร์มพละ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
12 ก.พ. 64 หยุดเรียนวันเทศกาลตรุษจีน
หยุดเรียนวันเทศกาลตรุษจีน
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
21 ม.ค. 64 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด 19
ในวันพฤหัสบดี  ที่  21  มกราคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้  เกี่ยวกับการป้องกันโควิด 19  สำหรับนักเรียนชั้นป.4 - ม.3  เวลา 09.00 - 11.00 น.  ณ  อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนบ้านเนินินมิต
ชุดพละ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง
18 ม.ค. 64 ร่วมต้อนรับผอ.ใหม่
ขอเชิญร่วมเป็นเกีบรติและแสดงความยินดี  ผอ.ชวิศา  อินทเรือง  เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ในวันจันทร์ที่  18  มกราคม  2564  เวลา 10.00 น.  ณ  อาคารเอนกประสงค์
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
30 ธ.ค. 63 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่า
วันที่  30  ธันวาคม 2563  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  เวลา 08.30 - 09.30 น.  ณ  อาคารเอนกประสงค์
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเนินนิมิต โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
09 ธ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ในวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีครูอดิศักดิ์ คชสงคราม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินนิมิต ดำเนินการประชุม เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 รับทราบและขอความร่วมมือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายต่าง ๆ พร้อมทั้งรับทราบผลการเรียนของนักเรียน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนระดับมัธยมที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ทั้งด้านพฤติกรรมและความรู้ หลังจากนั้นให้ผู้ปกครองได้พบครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียน และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
01 ธ.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
30 พ.ย. 63 ประชุมครูและบุคลากร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
10 พ.ย. 63 ถึง 12 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สอบปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
31 ต.ค. 63 วันลอยกระทง
วันลอยกระทง
31 ต.ค. 63 โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่ 7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์  ที่  31  ตุลาคม 2563  โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่  7 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  โดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์  แต่งกายชุดนักเรียน Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
23 ต.ค. 63 วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช
17 ต.ค. 63 โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์  ที่  17  ตุลาคม 2563  โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่  6 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  โดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์  แต่งกายชุดพละ Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดพละ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
17 ต.ค. 63 ถึง 18 ต.ค. 63 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ที่พักสงฆ์ทุ่งเสม็ด
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี  ที่พักสงฆ์ทุ่งเสม็ด  ระหว่างวันที่  17 -18 ตุลาคม 2563  ณ  ที่พักสงฆ์ทุ่งเสม็ด  หมู่ที่  13  ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา
นักเรียนร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดพละ ที่พักสงฆ์ทุ่งเสม็ด
13 ต.ค. 63 วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
วันคล้ายวันสวรรคต  ในหลวงรัชกาลที่ 9
10 ต.ค. 63 โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์  ที่  10  ตุลาคม 2563  โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่  5 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  โดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์  แต่งกายชุดนักเรียน Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
03 ต.ค. 63 โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์  ที่  3  ตุลาคม 2563  โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่  4 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  โดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี  แต่งกายชุดนักเรียน Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
30 ก.ย. 63 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสุวรรณวนานาม
ในวันพุธ ที่  30  กันยายน  2563  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสุวรรณวนาราม  หมู่ที่  6  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา
วัดสุวรรณวนาราม โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
26 ก.ย. 63 โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์  ที่  26  กันยายน 2563  โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่  3 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  โดยใช้ตารางเรียนวันพุธ  แต่งกายชุดพละ Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดพละ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
19 ก.ย. 63 โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์  ที่  19  กันยายน 2563  โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่  2 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  โดยใช้ตารางเรียนวันอังคาร  แต่งกายชุดนักเรียน Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
14 ก.ย. 63 ถึง 15 ก.ย. 63 งานมหกรรมตลาดวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมตลาดวิชาการ

ครั้งที่  16 ประจำปีการศึกษา 2562  ประจำปีงบประมาณ  2563

ระหว่างวันที่  14 – 15  กันยายน  2563

ณ  โรงเรียนบ้านพรุพ้อ  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
12 ก.ย. 63 เรียนชดเชยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์  ที่  12  กันยายน 2563  โรงเรียนเปิดเรียนชดเชยครั้่งที่  1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  โดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์  แต่งกายชุดพละ Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดพละ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
30 ส.ค. 63 นำนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)
มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ร.ร.บ้านเนินนิมิต จำนวน 3 ทุน
1.เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปูตีลา  2.เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ด้วงพร้าว  3.เด็กชายกิตติกวิน  แสงก่อเกื้อ  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)หาดใหญ่ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)หาดใหญ่
26 ส.ค. 63 โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประธาน หลักสูตรในรั้วโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการชลประทานสงขลา ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนักเรียน จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563  เวลา 12.30 -15.30 น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โครงการชลประทานสงขลา
25 ส.ค. 63 กิจกรรมรักษ์ฟันและตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะปราง กำหนดจัดกิจกรรมรักษ์ฟันและตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 - 15.30 น. โดยให้โรงเรียนเตรียมรายชื่อนักเรียนและสมุดบันทึกสุขภาพ พร้อมเตรียมสถานที่ และให้นักเรียนทุกคนมีแปรงสีฟัน ยาสีฟันและแก้วน้ำ
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะปราง
18 ส.ค. 63 สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เข้าเก็บข้อมูลการฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ในวันอังคารที่  18  สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 - 12.00 น.  สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  เข้าเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  พร้อมทั้งเก็บข้อมูลการปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม  ในเด็กอายุ 12 ปี  ขึ้นไป  จำนวน  10  คน
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
12 ส.ค. 63 วันแม่แห่งชาติ
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
07 ส.ค. 63 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเนินนิมิต โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
06 ส.ค. 63 กิจกรรมพิธีไหว้ครู
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเนินนิมิต โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
29 ก.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 63 อบรมจิตอาสากู้ภัยพิบัติ
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต อบต.ท่าชะมวง