ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
        โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๒  โดยประชาชนในท้องถิ่น  หมู่ที่  ๖  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  เมื่อวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๒๒  เป็นอาคารไม้  หลังคามุงจาก  ฝากั้นด้วยไม้ไผ่  ขนาด  ๘ * ๑๒  เมตร  ในที่ดินสาธารณประโยชน์  มีเนื้อที่ประมาณ  ๕๐  ไร่  ซึ่งเดิมเป็นของสำนักสงฆ์มาก่อน  มีนายพร้อม ปานแก้ว เป็นผู้ประสานงาน และเป็นผู้นำในการก่อสร้างอาคารเรียน และต่อมา ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการศึกษา และ มี     นายปรีชา  เพ็ชรรงค์ เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน
          ปีงบประมาณ  ๒๕๓๓  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ  ทดลองการใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  ๒๕๔๔  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๓๕)  ทุกชั้นเรียน
          ปีงบประมาณ  ๒๕๓๔  ได้รับงบประมาณขุดบ่อเลี้ยงปลา  ในโครงการประมงโรงเรียน  จากกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื้อที่  ๒  ไร่
          ปีงบประมาณ  ๒๕๓๗  ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  เริ่มเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีแรกมีนักเรียนเข้าเรียน  ๔๐  คน  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๑/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  ขนาด  ๓  ห้องเรียน
          ปีการศึกษา  ๒๕๓๘  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา  และแก้ปัญหาการดำเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ  ๒  ผลัด
          ปีการศึกษา  ๒๕๔๕  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการดำเนินการเพื่อสนับสนุน  IT  ในโครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  มีจานรับสัญญาณ  ๑  ชุด  โทรทัศน์  ๖  เครื่อง  เครื่องควบคุม  ๓  ชุด  และเครื่องเล่นวีดีโอ  ๑  เครื่อง  โดยในปัจจุบันได้ขยายสัญญาณจนครบทุกห้อง
          ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใช้จัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ประถมศึกษาปีที่  ๔  และมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ตลอดจนจัดทำคู่มือวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน  เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔
          ปีการศึกษา  ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘  โรงเรียนเปิดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔  ในทุกระดับชั้น และมีการพัฒนาหลักสูตรตลอดมา และในปีการศึกษา  ๒๕๔๗ โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบแรกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)   มีการประเมิน ๓  ด้าน  ด้านผู้บริหาร  ระดับดี  ๓  มาตรฐาน  พอใช้  ๒  มาตรฐาน   ด้านครู  ระดับดี  ๑  มาตรฐาน พอใช้ ๑  มาตรฐาน   ด้านผู้เรียน  ระดับดี  ๖  มาตรฐาน  และระดับปรับปรุง  ๑  มาตรฐาน
          ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน  และชุมชน  โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการขับร้องเพลงเรือ  เป็นตัวแทนในการเข้าแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมของจังหวัดสงขลา 
          ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำคุณธรรมนำความรู้โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต  สภาพแวดล้อมได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดสภาพให้น่าอยู่  น่าเรียน  และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
          ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ  โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน  การเลี้ยงปลากินพืช  ระดับภาคใต้  โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร  ระดับดีเด่น  เป็นสถานศึกษาที่ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับช่วงชั้นที่  ๑ - ๒  ระดับเครือข่าย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลประจำปี ๒๕๕๖  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ โรงเรียนได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ  โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง  โดยกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน