สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อักษรย่อ......  น.น.ม.