วิสัยทัศน์ / คำขวัญ
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ
วิสัยทัศน์
          ภายในปี พ.ศ. 2564  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ก้าวสู่สากล โดยชุมชนมีส่วนร่วม  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
คำขวัญโรงเรียน

วิชาการดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำชุมชน