พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
๑.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของสถานศึกษา
๒.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและภูมิปัญญา
๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  และมีทักษะเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ตามมาตรฐานการศึกษา และมีความรู้พื้นฐานรองรับการเข้าสู่สากล
๔.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
เป้าหมาย
๑.  นักเรียนมีคุณภาพ  หมายถึง  เป็นผู้ที่มีทั้งความดี  ความเก่ง  และมีความสุข
คนดี  หมายถึง  ผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
คนเก่ง  หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ และทักษะตรงตามมาตรฐานของหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และดำเนินชีวิตของตนเองในอนาคตได้
คนมีความสุข  หมายถึง  ผู้ที่มีสุขภาพกายและจิตดี ไม่หมกมุ่นกับสิ่งเสพติด อบายมุข และมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ  พร้อมทั้งสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒.  ครู เป็นครูมืออาชีพ คือ สามารถพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
๓.  ผู้บริหาร เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ และปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรและชุมชนได้
๔. สถานศึกษาได้มาตรฐาน ห้องเรียน  ห้องพิเศษ   บรรยากาศ  สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๕. ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนมีความรู้  ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุน เชื่อถือ  ให้การยอมรับ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา