เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
     มีนิสัยรักการออม
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
     เศรษฐกิจพอเพียง