ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ปีการศึกษา  2563
 (ณ วันที่  18  กรกฎาคม   2563)
 
ชั้น ชาย หญิง รวม
อ.2 9 15 24
อ.3/1 10 8 18
อ.3/2 10 9 19
รวม 29 32 61
ป.1/1 11 11 22
ป.1/2 10 10 20
ป.2 14 20 34
ป.3 15 15 30
ป.4 14 12 26
ป.5 14 12 26
ป.6 20 8 28
รวม 98 88 186
รวม อ.2-ป.6 127 120 247
ม.1 18 13 31
ม.2 16 8 24
ม.3 6 4 10
รวม 40 25 65
รวมทั้งสิ้น 167 145 312
 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 628.5 KB