งานบริหารวิชาการ
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
ครู  คศ 3  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รองหัวหน้างานบริหารวิชาการ
นางปฏิมา  ชิตณรงค์
ครู  คศ  3  วิชาเอก  ชีววิทยา
กรรมการ
นางนิตยา  วิทยผดุง
ครู  คศ  2  วิชาเอกสังคมศึกษา
กรรมการ
นางสาวมีนา  โอราวัฒน์
ครู  คศ  3  วิชาเอกภาษาอังกฤษ
กรรมการ
นางมะลิวรรณ  ปุตตาพัด
ครู  คศ  3  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กรรมการ
นางสาวจิตรา  ศิณโศ
ครู  คศ  3  วิชาเอกประถมศึกษา
กรรมการ
นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
ครู  คศ  3  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กรรมการ
นางสาวนิพัทธรา  ฉิมมี
ครู  คศ  3  วิชาเอก  ภาษาไทย
กรรมการ
นางสาวอรวรรณ  สุขแสง
ครู  คศ  1  วิชาเอก  การประถมศึกษา
กรรมการ
นางสาวนันทนา  ทุ่ยอ้น
ครู  คศ  1  วิชาเอก  ภาษาไทย