งานบริหารบุคคล
หัวหน้างานบริหารบุคคล
นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
ครู  คศ  3  วิชาเอกวิทยาศาสตร์
รองหัวหน้างานบริหารบุคคล
นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
ครู  คศ 3  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กรรมการ
นางสาวจิตรา  ศิณโส
ครู  คศ 3  วิชาเอก  การประถมศึกษา
กรรมการ
นางนิตยา  วิทยผดุง
ครู  คศ 2  วิชาเอก  สังคมศึกษา
กรรมการ
นางสาวอนัญญา  ดวงสุวรรณ
ครู  คศ 3  วิชาเอกนาฎศิลป์
กรรมการ
นางสุพิศ  บุญศิริ
ครู  คศ 2  วิชาเอก  คณิตศาสตร์
กรรมการ
นางสาวนันทนา  ทุ่ยอ้น
ครู  คศ  1  วิชาเอก  ภาษาไทย
กรรมการ
นางสาวกัญญาภัค  นกหนู
ครู  คศ  1  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
สรุปผลการอบรมของครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565
สรุปผลการอบรมของครูและบุคลากร  ประจำปีการศึกษา 2565...คลิกดูข้อมูลที่นี่