งานบริหารงบประมาณ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
นางสาวจิตรา  ศิณโส
ครู  คศ  3  วิชาเอก  ประถมศึกษา
รองประธานกรรมการ
นางสาวมีนา  โอราวัฒน์
ครู  คศ 3  วิชาเอกภาษาอังกฤษ
กรรมการ
นางสาวนิพัทธรา  ฉิมมี
ครู  คศ 3  วิชาเอกภาษาไทย
กรรมการ
นางสาวกัญญาภัค  นกหนู
ครู  คศ 1  วิชาเอกภาษาอังกฤษ