ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารงบประมาณ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
นางสาวจิตรา  ศิณโส
ครู  คศ  3  วิชาเอก  ประถมศึกษา
รองหัวหน้างานบริหารงบประมาณ
นางสาวนวพร  นรสิทธิ์พิทักษ์
ครู  คศ  1  วิชาเอกปฐมวัย
กรรมการ
นางสาวมีนา  โอราวัฒน์
ครู  คศ 2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ
กรรมการ
นางสาวกัญญาภัค  นกหนู
ครู  คศ 1  วิชาเอกภาษาอังกฤษ