ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายพิชิต  สุวรรณโณ
ครู  คศ  3  วิชาเอก  ดนตรี
รองหัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายวิระ  แก้วอำพร
ครู  คศ  2  วิชาเอก  อุตสาหกรรมศิลป์
กรรมการ
นางมะลิวรรณ  ปุตตาพัด
ครู  คศ  3  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กรรมการ
นางสาวรัชนี  ทองเงา
ครู  คศ  2  วิชาเอก  การประถมศึกษา
กรรมการ
นางปฏิมา  ชิตณรงค์
ครู  คศ  3  วิชาเอก  ชีววิทยา
กรรมการ
นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
ครู  คศ  2  วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กรรมการ
นางสาวอนัญญา  ดวงสุวรรณ
ครู  คศ  2  วิชาเอก  นาฎศิลป์
กรรมการ
นางสุพิศ  บุญศิริ
ครู  คศ  2  วิชาเอก  คณิตศาสตร์
กรรมการ
นางนิตยา  วิทยผดุง
ครู  คศ  2  วิชาเอก  สังคมศึกษา
กรรมการ
นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
ครู  คศ  3  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์
กรรมการ
นางสาวมีนา  โอราวัฒน์
ครู  คศ  2  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
กรรมการ
นางสาวนิพัทธรา  ฉิมมี
ครู  คศ  2  วิชาเอก  ภาษาไทย
กรรมการ
นางสาวกัญญาภัค  นกหนู
ครู  คศ  1  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
กรรมการ
นางสาวอรวรรณ  สุขแสง
ครู  คศ  1  วิชาเอก  การประถมศึกษา
กรรมการ
นางวณิชญา  แสงศรี
ครูอัตราจ้าง  วิชาเอก  ภูมิศาสตร์สนเทศ
กรรมการ
นางสาวฟาฎิน  คชฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง  วิชาเอก  ภาษามลายู
กรรมการ
นายพงศ์พัฒน์  ตาวัน
ครูผู้ช่วย  วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย
กรรมการ
นางจารุวรรณ  หลีมานัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ