กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
          กลยุทธ์ที่ ๑
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          กลยุทธ์ที่ ๒
     พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษา  และมีความรู้
     พื้นฐานรองรับการเข้าสู่สากล
          กลยุทธ์ที่ ๓
                   ส่งเสริมและพัฒนา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
          กลยุทธ์ที่ ๔
                   ส่งเสริม  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา