เพลงประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
เพลง เนินนิมิตศรีสง่า

พวกเรา...เนินนิมิต                        ผูกพันใกล้ชิดสัมพันธ์ชุมชน
หมู่เรา...เยาวชนทุกคน                             ประพฤติตนเป็นคนดี
วิชาการดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม                นำสังคมชุมชนให้สดใส
จากนี้เนินนิมิตต้องก้าวไป                          สู่จุดหมายที่ใจเราต้องการ
             พวกเรา...เนินนิมิต                       อุทิศชีวิต รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เทิดทูนพระจริยาวัตร                                 ขององค์กษัตริย์...นักพัฒนา
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                           ส่งสำเนียงปวงประชาให้รู้ค่า
ความหมายแห่งหลักปรัชญา                      เพื่อนำพาสังคมให้ก้าวไกล
             พวกเรา...เนินนิมิต                        ผูกพันฉันท์มิตรไม่ทอดทิ้งกัน
เราทุกคนจับมือสร้างสรรค์                         ชั่วนิจนิรันดร์...ไม่เคยลืมเลือน
พวกเรา...เนินนิมิต                                     ผูกพันใกล้ชิดสัมพันธ์ชุมชน
หมู่เรา...เยาวชนทุกคน                               ประพฤติตนเป็นคนดี
หมู่เรา...เนินนิมิตทุกคน                   สัญญาจะครองตนเป็นคนดี