ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เขตพื้นที่บริการ
เขตพื้นที่บริการ
เขตพื้นที่บริการ
 
หมู่ที่  6  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา
หมู่ที่  10  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา
หมู่ที่  13  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา