คู่มือระบบประกันคุณภาพภายในฉบับปรับปรุง 2561
เล่ม 1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.95 MB
เล่ม 2 การกำหนดมาตรการการศึกษาของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.29 MB
เล่ม 3 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.07 MB
เล่ม 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.11 MB
เล่ม 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินภายนอก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.35 MB