ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คลังข้อมูลGoogleDrive
คู่มือการบรรยาย การจดโดเมนเนมและการเช่าพื้นที่ 550
คู่มือการบรรยาย การทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต 655
คู่มือการบรรยาย การเข้าสายLAN 757
แบบแจ้งคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.5 KB 514
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 536
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.5 KB 528
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 686
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.5 KB 458
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 375
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.5 KB 584
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 471
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 733
แบบบันทึกคะแนนระดับชั้น ป.1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36 KB 559
แบบแจ้งผลการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 700
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 583
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 730
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 715
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 594
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 340
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 743
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 602
แบบแจ้งผลการสอบ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 416
แบบรายงานคะแนนรวมทุกรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แบบรายงานคะแนนรวมทุกรายวิชา ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55 KB 391
แบบรายงานคะแนนรวมทุกรายวิชา ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.5 KB 371
แบบรายงานคะแนนรวมทุกรายวิชา ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 519
การประเมินการอ่านเขียน
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ม.3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.76 KB 606
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ม.2 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.88 KB 723
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ม.1 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.99 KB 426
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.6 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.11 KB 424
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.5 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.98 KB 570
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.4 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.39 KB 473
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.18 KB 473
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป.2 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.05 KB 355
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป1/2 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.41 KB 577
แบบกรอกคะแนนการอ่าน เขียน ชั้น ป1/1 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.84 KB 596
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบ สำหรับครูประจำวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 750
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 715
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 768
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 677
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 517
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 529
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48 KB 446
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44 KB 662
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชา ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 414
แบบแจ้งคะแนนผลการสอบครูประจำวิชาระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.5 KB 591
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา สำหรับครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.5 KB 436
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67 KB 572
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 747
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 546
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69 KB 669
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72 KB 624
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.5 KB 322
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 575
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 421
แบบรายงานคะแนนสอบรวมทุกรายวิชา ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.5 KB 683
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 538
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 746
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 358
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 402
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 597
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 604
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 666
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 409
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 565
แบบแจ้งผลการสอบรายบุคคล ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 351
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.1/1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 512.5 KB 729
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.1/2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 512 KB 628
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 518 KB 354
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 516 KB 332
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 511 KB 671
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 516 KB 711
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 517.5 KB 727
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 517 KB 427
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 512 KB 680
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 506.5 KB 509
อื่นๆ
แบบคำขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ครูสงขลา63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.93 MB 740
หนังสือยืนยันสถานะของสถาบันไม่แสวงหาผลประโยชน์ และขอใช้ Google Apps for Education Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 514
หนังสือการขอจดโดเมนเนมของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 749