ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางชวิศา อินทเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายพิชิต สุวรรณโณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจิตรา ศิณโส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวรุจรัก สุขเกษม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6