ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานมหกรรมตลาดวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
การคัดเลือกผู้บริหาร ครูต้นแบบ และเด็กดีศรีท่าชะมวง งานมหกรรมตลาดวิชาการ ปีงบประมาณ 2563

การคัดเลือกผู้บริหาร  ครูต้นแบบ  และเด็กดีศรีท่าชะมวง

 งานมหกรรมตลาดวิชาการ

ครั้งที่  16 ประจำปีการศึกษา 2562  ประจำปีงบประมาณ  2563

ระหว่างวันที่  14 – 15  กันยายน  2563

ณ  โรงเรียนบ้านพรุพ้อ  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา

**********************************

  

สำหรับผู้บริหาร

 

สำหรับครูต้นแบบ  ( ใช้เกณฑ์จำนวนครู )

๑.    ครูจำนวน  ๑ - ๑๐ คน  ส่งครูต้นแบบได้  ๑  คน

๒.    ครูจำนวน  ๑๑ - ๒๐ คน  ส่งครูต้นแบบได้  ๒  คน (สำหรับเนินนิมิต)

๓.   ครูจำนวน  ๒๑ - ๓๐ คน  ส่งครูต้นแบบได้  ๓  คน

๔.   ครูจำนวน  ๓๑ - ๔๐ คน  ส่งครูต้นแบบได้  ๔  คน

๕.   ครูจำนวน  ๔๑ - ๕๐ คน  ส่งครูต้นแบบได้  ๕  คน

 

สำหรับเด็กดีศรีท่าชะมวง  ( ใช้เกณฑ์ช่วงชั้นละ 1 คน ยกเว้นโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร )

๑.    โรงเรียนบ้านเนินนิมิต                 จำนวน  ๓  คน

๒.    โรงเรียนบ้านท่ามะปราง               จำนวน  ๓  คน

๓.   โรงเรียนบ้านลานควาย                จำนวน  ๒  คน

๔.   โรงเรียนบ้านควนสะตอ                จำนวน  ๒  คน

๕.   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ      จำนวน  ๒  คน

๖.    โรงเรียนวัดรัตนวราราม                จำนวน  ๒  คน

๗.   โรงเรียนบ้านพรุพ้อ                     จำนวน  ๒  คน

                         ๘. โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร             จำนวน  ๖  คน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,10:05   อ่าน 29 ครั้ง