กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (อ่าน 106) 08 ส.ค. 65
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (อ่าน 108) 08 ส.ค. 65
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (อ่าน 108) 08 ส.ค. 65
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (อ่าน 105) 08 ส.ค. 65
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (อ่าน 103) 08 ส.ค. 65
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 (อ่าน 110) 08 ส.ค. 65
พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 (อ่าน 113) 08 ส.ค. 65
พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (อ่าน 105) 08 ส.ค. 65
พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (อ่าน 103) 08 ส.ค. 65
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (อ่าน 102) 08 ส.ค. 65
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (อ่าน 102) 08 ส.ค. 65
พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (อ่าน 104) 08 ส.ค. 65
พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (อ่าน 107) 08 ส.ค. 65
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (อ่าน 105) 08 ส.ค. 65
พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำกัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561 (อ่าน 111) 08 ส.ค. 65
กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (อ่าน 103) 08 ส.ค. 65
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ (อ่าน 105) 07 ส.ค. 65
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 (อ่าน 111) 07 ส.ค. 65
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (อ่าน 104) 07 ส.ค. 65
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (อ่าน 103) 07 ส.ค. 65
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 104) 07 ส.ค. 65
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 (อ่าน 109) 07 ส.ค. 65
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 109) 07 ส.ค. 65
รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 103) 07 ส.ค. 65