คณะผู้บริหาร

นางวิไลวรรณ์ มณีรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0898704173

นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0843826247
อีเมล์ : adisak2519@gmail.com

นายพิชิต สุวรรณโณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจิตรา ศิณโส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวรุจรัก สุขเกษม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6