กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนิพัทธรา ฉิมมี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจิตรา ศิณโส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนันทนา ทุ่ยอ้น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอรวรรณ สุขแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1