กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุพิศ บุญศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1