กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปฏิมา ชิตณรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0843826247

นางมะลิวรรณ ปุตตาพัด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรุจรัก สุขเกษม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1