ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปฏิมา ชิตณรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางมะลิวรรณ ปุตตาพัด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรุจรัก สุขเกษม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1