ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิตยา วิทยผดุง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรัชนี ทองเงา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1