กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนิตยา วิทยผดุง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรัชนี ทองเงา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1