กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพิชิต สุวรรณโณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2