ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจารุวรรณ หลีมานัน