กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิระ แก้วอำพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1