กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวมีนา โอราวัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวกัญญาภัค นกหนู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2