ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมีนา โอราวัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวกัญญาภัค นกหนู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2