คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี ทองกรด
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 095-6148698
ชื่อ-นามสกุล : นายอ้อม จันทร์ขาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086-2869644
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุวรรณกิจโกวิท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 084-9644772
ชื่อ-นามสกุล : นายดำริ หว่างเปีย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 087-6322672
ชื่อ-นามสกุล : นางอมิศทรา หว่างเปีย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 088-8327427
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ ทองกรด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 089-9745377
ชื่อ-นามสกุล : นายคล่อง วิจิตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 086-9620204
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0843826247
ชื่อ-นามสกุล : นางชวิศา อินทเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0805571177