คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายชูศักดิ์ หมัดสี
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายดนุชัย โปชู
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวซันย่า สามัญ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธวัลรัตน์ ทองเอียด
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฉันชนก พิศชวนชม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกมลวรรณ เสียงเย็น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุษบามินตรา ทองกรด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนฤพล แก้วแป้น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรุ่งวิชา แก้วสองเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอมลวรรณ บุญมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปรียากร พรหมเมศร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริศรา สามัญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6